}

Obchodní podmínky pro zakázkovou výrobu


Firma

CADMIAprint s.r.o.
Nádražní 1958/48D, 785 01 Šternberk
IČ: 29451442
DIČ: CZ29451442
mob. 721 066 799
Email:info@cadmiaprint.cz
Kontaktní adresa/Provozovna:
Věžní 473/5 785 01 Šternberk
Dále jen „zhotovitel“

1.a.) CENOVÁ KALKULACE:

Zasláním poptávky na cenovou kalkulaci zhotovení výrobku prostřednictvím aditivní výroby
metodou 3D tisku je pro poptávajícího nezávazné. Slouží pouze pro zjištění ceny
požadovaného výtisku aditivní výrobou 3D tiskem (dále jen „předmět díla“). Cenová
kalkulace předmětu díla nezavazuje zhotovitele ani poptávajícího k uzavření smlouvy o dílo
či budoucí smlouvy o dílo.

1.b.) ZÁVAZNÉ OBJEDNÁNÍ:

Akceptováním cenové kalkulace předmětu díla poptávajícím je uzavřena se zhotovitelem
smlouva o dílo. Uzavření smlouvy o dílo mezi poptávajícím (dále jen „objednatelem“) a
zhotovitelem je možné na základě: a) písemné objednávky podepsané oběma smluvními
stranami anebo b) prostřednictvím e-mailové komunikace, z níž jednoznačně vyplyne vůle
obou stran uzavřít smlouvu o dílo na předmět díla, a to ve smluveném rozsahu, ceně, apod.
Z důvodu, že zhotovení předmětu díla ze strany zhotovitele, je výrobou na zakázku, tedy
jedinečného požadavku na zhotovení předmětu díla ze strany objednatele, je zhotovitel
oprávněn před započetím provádění předmětu díla, vyžadovat uhrazení zálohy ze strany
objednatele ve výši min. 50% z celkové dohodnuté ceny předmětu díla, pokud jeho celková
cena přesáhne částku ve výši 500,- Kč včetně DPH. Do takto stanovené zálohy se nepočítá
balné a přepravné. Tyto položky (balné a přepravné) budou následně vyúčtovány po
dokončení a předání díla objednateli a objednatel se je zavazuje uhradit na základě
konečného vystavení daňového dokladu v souladu se sjednanými platebními podmínkami.
Veškeré platby se zhotovitel zavazuje řádně vyúčtovat, a to na základě daňových dokladů
dle příslušných platných právních předpisů.
Uzavřením smlouvy o dílo se zavazuje zhotovitel provést dílo na svůj náklad a v čase ve
smlouvě/objednávce uvedené, a to i co se týče ujednané formy metody tisku, použitého
materiálu a požadavku na kvalitu výrobku zejména co se týče výšky vrstvy tisku, apod.
Objednatel prohlašuje, že s tímto postupem byl seznámen a na pozdější reklamace dle výše
uvedené věty předchozí, nebude ze strany zhotovitele brán zřetel.
Zhotovitel není povinen zahájit práce na díle za předpokladu, že nebyla ze strany
objednatele uhrazena záloha za předmět díla, byla-li mezi stranami sjednána. V případě, že

k uhrazení sjednané zálohy nedojde ze strany objednatele ani v přiměřené lhůtě dané
zhotovitelem, pak je zhotovitel oprávněn od sjednané smlouvy o dílo odstoupit.
Zákazník se zavazuje předmět díla po jeho dokončení převzít a zaplatit za něj sjednanou
cenu včetně případného přepravného a balného, a to na základě daňového dokladu
vystaveného zhotovitelem.

2. DOPRAVA a PŘEDÁNÍ DÍLA:

-Osobní vyzvednutí: ve Šternberku v místě provozovny: Šternberk, Věžní 473/5
-Doprava přepravní službou:
výrobky jsou zasílány přepravní společností, a to Česká pošta s.p., Zásilkovna s.r.o. a DPD
s.r.o., a to dle aktuálního ceníku těchto přepravních společností.
Všechny zásilky zasílané zhotovitelem objednateli jsou pojištěny pro případné poškození.
Při převzetí předmětu díla objednatelem zasílaného prostřednictvím přepravní společnosti,
se objednatel zavazuje zkontrolovat neporušenost obalu s tím, že na případné pozdější
reklamace ze strany objednatele nebude brán ze strany zhotovitele zřetel.

3. DODACÍ LHŮTA:

Lhůta na výrobu a dodání předmětu díla je vždy odvislá ode dne připsání zálohy na účet
(nebo složením v hotovosti) zhotovitele. Lhůta na výrobu a dodání předmětu díla se stanovuje vždy individuálně v závislosti na velikosti, složitosti výrobku a momentálnímu
množství zakázek zhotovitele a dostupnosti materiálu nutného ke zhotovení předmětu díla.

4. REKLAMACE:

4.1.) Práva z odpovědnosti za vady se objednatel zavazuje uplatnit u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po převzetí zboží objednatelem, nejpozději však do jednoho roku ode
dne převzetí díla ze strany objednatele.
Reklamace lze uplatňovat písemně na adrese zhotovitele: CADMIAprint s.r.o., Věžní 473/5,
785 01 Šternberk nebo e-mailem: info@cadmiaprint.cz
4.2.) Zhotovitel odpovídá objednateli za všechny výrobní skryté vady, které se mohou na
předmětu díla vyskytnout, a to maximálně do 6-ti měsíců ode dne převzetí díla ze strany
objednatele.

Ve Šternberku dne 2.1.2021